Gertjan V  O  G  E  L  S
Op deze pagina vindt u de vogels gerangschikt op familie. Als u op de betreffende foto klikt, dan verschijnen alle beschikbare afbeeldingen van deze vogel en hoort u, voor zover aanwezig, de roep. Daarnaast vindt u van elke vogel een wetenswaardigheid. De laatste toegevoegde soorten, foto's en/of toegevoegde wetenwaardigheden zijn kenbaar door de zilverkleurige vogelnaam in plaats van de rode
.
Jaap
Home Wie zijn wij Vogels per soort Vogels op alfabet Vlinders per soort Vlinders op alfabet Overige natuur Gastenboek Contact

Aalscholvers
Aalscholver
Boomklevers

enige familielid

Boomklever
Boomkruipers
Boomkuiper
Duiven
Holenduif

Houtduif

Stadsduif

Turkse Tortel
Eenden
Bergeend

Brilduiker

Buffelkopeend

Casarca

Grote Zaagbek

Krakeend

Krooneend

Kuifeend

Mandarijneend

Middelste Zaagbek

Nonnetje

Pijlstaart

Slobeend

Smient

Tafeleend

Topper

Wilde Eend

Wintertaling

Witoogeend

Zomertaling
Fazantachtigen
Fazant
Flamingo's
Chileense Flamingo

Flamingo
Futen
Dodaars

Fuut

Geoorde Fuut
Ganzen
Brandgans

Grauwe Gans

Grote Canadese Gans

Indische Gans

Kleine Canadese Gans

Kolgans

Nijlgans

Parkgans

Roodhalsgans

Rotgans
Gorzen
Geelgors

Grauwe Gors

Grijze junco

Rietgors
Heggemussen
Heggemus
Hoppen
Hop
IJsvogels
IJsvogel
Klapeksters
Klapekster
Klauwieren
Grauwe Klauwier
Koekoeken
Koekoek
Kraanvogels
Jufferkraanvogel

Kraanvogel
Kraaien
Ekster

Gaai

Kauw

Roek

Zwarte Kraai
Kwikstaarten
Gele Kwikstaart

Grote Gele Kwikstaart

Witte Kwikstaart
Leeuwerikken
Veldleeuwerik
Lepelaars
Lepelaar
Lijsters
Beflijster

Blauwborst

Grote Lijster

Koperwiek

Kramsvogel

Merel

Nachtegaal

Roodborst

Roodborsttapuit

Roodkeelnachtegaal

Tapuit

Witkruintapuit

Zanglijster
Meeuwen
Grote mantelmeeuw

Kleine Mantelmeeuw

Kokmeeuw

Zilvermeeuw
Mezen
Baardman

Glanskop

Koolmees

Kuifmees

Pimpelmees

Staartmees

Zwarte Mees
Mussen
Huismus

Ringmus
Ooievaars
Ooievaar
Papegaaiachtigen
Halsbandparkiet
Patrijzen
Patrijs
Pelikanen
Roze Pelikaan
Piepers
Boompieper

Graspieper
Rallen
Meerkoet

Waterhoen

Waterral
Reigers
Blauwe Reiger

Grote Zilverreiger

Kleine Zilverreiger

Koereiger
Roodstaarten
Gekraagde Roodstaart

Zwarte Roodstaart
Roofvogels
Bruine Kiekendief

Buizerd

Roodpootvalk

Slechtvalk

Sperwer

Torenvalk

Wespendief

Zeearend

Zwarte Wouw
Spechten
Groene Specht

Grote Bonte Specht

Kleine Bonte Specht

Middelste Bonte Specht
Spreeuwen
Spreeuw
Steltlopers
Bosruiter

Drieteenstrandloper

Goudplevier

Groenpootruiter

Grutto

Houtsnip

Kemphaan

Kievit

Kleine Plevier

Kluut

Oeverloper

Regenwulp

Rosse Grutto

Scholekster

Steenloper

Steltkluut

Tureluur

Watersnip

Witgat

Wulp
Sternen
Noordse Stern

Visdief

Zwarte Stern
Uilen
Kerkuil

Ransuil

Sperweruil

Oehoe
Vinken
Appelvink

Europese Kanarie

Goudvink

Groenling

Keep

Kneu

Kruisbek

Putter

Sijs

Vink
Vliegenvangers
Bonte Vliegenvanger

Grauwe Vliegenvanger

Paapje
Winterkoning

eninge Europese soort

Winterkoning
Zangers
Fitis

Goudhaan

Grasmus

Kleine Karekiet

Pestvogel

Rietzanger

Snor

Tjiftjaf

Tuinfluiter

Vuurgoudhaan

Zwartkop
Zwaluwen
Boerenzwaluw

Gierzwaluw

Huiszwaluw

Oeverzwaluw
Zwanen
Knobbelzwaan

Wilde Zwaan

Zwarte Zwaan