Gertjan V  O  G  E  L  S    op    alfabet.
Hier vindt u de vogels gerangschikt op alfabet. Als u op de betreffende foto klikt, dan verschijnen één of meerdere zelfgemaakte afbeeldingen van deze vogel en hoort u de roep. Daarnaast vindt u van elke vogel de Latijnse naam, de familienaam en wat wetenswaardigheden. De in het lopende jaar toegevoegde soorten, of nieuwe foto's bij reeds aanwezige soorten, zijn kenbaar door een achter de vogelnaam.
Jaap
Home Wie zijn wij Vogels
per familie
Vogels
op alfabet
Alle Vlinders
op alfabet
Dagvlinders
per familie
Nachtvlinders
per familie
Overige natuur Wildcamera Gastenboek Contact

Zeldzaamheidsstatus in Nederland aangegeven in de kleur van de vogelnaam onder de foto's. Algemeen

Kneu
Vrij algemeen

Blauwborst
Zeldzaam

Hop
Zeer zeldzaam

Roodkeelnachtegaal

Aalscholver Appelvink    Baardman Beflijster Bergeend Blauwborst
Blauwe kiekendief Blauwe reiger Boerenzwaluw Bontbekplevier    Bonte strandloper Bonte vliegenvanger
Boomklever Boomkruiper Boompieper Bosruiter Braamsluiper Brandgans
Brilduiker Bruine kiekendief Buffelkopeend Buizerd Casarca Chileense flamingo
Dodaars    Draaihals    Drieteenstrandloper Dwergaalscholver Ekster    Europese kanarie
Fazant Fitis Flamingo Fuut Gaai Geelgors   
Gekraagde roodstaart Gele kwikstaart Geoorde fuut Gierzwaluw Glanskop Goudhaan
Goudplevier Goudvink    Grasmus Graspieper Grauwe gans Grauwe gors   
Grauwe klauwier Grauwe vliegenvanger Grijze junco Groene specht Groenling Groenpootruiter
Grote bonte specht Grote canadese gans Grote gele kwikstaart Grote karekiet Grote lijster Grote mantelmeeuw
Grote zaagbek Grote zilverreiger Grutto Halsbandparkiet Heggenmus Holenduif
Hop Houtduif Houtsnip Huismus Huiszwaluw IJsvogel
Indische gans Jufferkraanvogel Kauw Keep    Kemphaan Kerkuil
Kievit Klapekster Kleine bonte specht Kleine canadese gans Kleine karekiet Kleine mantelmeeuw
Kleine plevier Kleine strandloper Kleine zilverreiger Kluut Kneu Knobbelzwaan
Koekoek Koereiger Kokmeeuw Kolgans Koolmees Koperwiek
Kraanvogel Krakeend Kramsvogel Krooneend Kruisbek Kuifeend
Kuifmees Lepelaar Mandarijneend Matkop Meerkoet Merel
Middelste bonte specht Middelste zaagbek Nachtegaal Nijlgans Nonnetje Noordse stern
Oehoe Oeverloper Oeverzwaluw Ooievaar Paapje Parkgans
Patrijs Pestvogel Pijlstaart Pimpelmees Putter Ralreiger
Ransuil Regenwulp Rietgors    Rietzanger Ringmus Rode wouw
Roek Roodborst Roodborsttapuit Roodhalsgans Roodkeelnachtegaal Roodpootvalk
Rosse grutto Rotgans Roze pelikaan Scholekster Sijs Slangenarend   
Slechtvalk Slobeend Smient Snor Sperwer Sperweruil
Spreeuw Staartmees    Stadsduif Steenloper Steltkluut Tafeleend
Tapuit Tjiftjaf Topper Torenvalk    Tuinfluiter Tureluur
Turkse tortel    Veldleeuwerik Vink    Visdief Vuurgoudhaan Waterhoen
Waterral Watersnip Wespendief Wilde eeend Wilde zwaan    Winterkoning
Wintertaling    Witgat Witkruintapuit Witoogeend Witte kwikstaart Wulp
Zanglijster    Zeearend    Zilvermeeuw Zomertaling Zomertortel    Zwarte ibis
Zwarte kraai Zwarte mees Zwarte ooievaar Zwarte roodstaart Zwarte specht Zwarte stern
Zwarte wouw Zwarte zwaan Zwartkop