Gertjan V  O  G  E  L  S    op    alfabet.
Hier vindt u de vogels gerangschikt op alfabet. Als u op de betreffende foto klikt, dan verschijnen één of meerdere zelfgemaakte afbeeldingen van deze vogel en hoort u de roep. Daarnaast vindt u van elke vogel de Latijnse naam, de familienaam en wat wetenswaardigheden. De in het lopende jaar toegevoegde soorten, of nieuwe foto's bij reeds aanwezige soorten, zijn kenbaar door een achter de vogelnaam.
Jaap
Home Wie zijn wij Vogels
per familie
Vogels
op alfabet
Alle Vlinders
op alfabet
Dagvlinders
per familie
Nachtvlinders
per familie
Overige natuur Wildcamera Gastenboek Contact

Zeldzaamheidsstatus in Nederland aangegeven in de kleur van de vogelnaam onder de foto's. Algemeen

Kneu
Vrij algemeen

Blauwborst
Zeldzaam

Hop
Zeer zeldzaam

Roodkeelnachtegaal

Aalscholver Appelvink Baardman Beflijster Bergeend Blauwborst
Blauwe kiekendief Blauwe reiger Boerenzwaluw Bontbekplevier Bonte strandloper Bonte vliegenvanger
Boomklever Boomkruiper Boompieper Bosruiter Braamsluiper Brandgans
Brilduiker Bruine kiekendief Buffelkopeend Buizerd Casarca Chileense flamingo
Dodaars Draaihals Drieteenstrandloper Dwergaalscholver Ekster Europese kanarie
Fazant Fitis Flamingo Fuut Gaai Geelgors
Gekraagde roodstaart Gele kwikstaart Geoorde fuut Gierzwaluw Glanskop Goudhaan
Goudplevier Goudvink Grasmus Graspieper Grauwe franjepoot Grauwe gans
Grauwe gors Grauwe klauwier Grauwe vliegenvanger Grijze junco Groene specht Groenling
Groenpootruiter Grote bonte specht Grote canadese gans Grote gele kwikstaart Grote karekiet Grote lijster
Grote mantelmeeuw Grote zaagbek Grote zilverreiger Grutto Halsbandparkiet Heggenmus
Holenduif Hop Houtduif Houtsnip Huismus Huiszwaluw
IJsvogel Indische gans Jufferkraanvogel Kauw Keep Kemphaan
Kerkuil Kievit Klapekster Kleine bonte specht Kleine canadese gans Kleine karekiet
Kleine mantelmeeuw Kleine plevier Kleine strandloper Kleine zilverreiger Kluut Kneu
Knobbelzwaan Koekoek Koereiger Kokmeeuw Kolgans Koolmees
Koperwiek Kraanvogel Krakeend Kramsvogel Krooneend Kruisbek
Kuifeend Kuifmees Lepelaar Mandarijneend Matkop Meerkoet
Merel Middelste bonte specht Middelste zaagbek Nachtegaal Nijlgans Nonnetje
Noordse stern Oehoe Oeverloper Oeverzwaluw Ooievaar Paapje
Parkgans Patrijs Pestvogel Pijlstaart Pimpelmees Putter
Ralreiger Ransuil Regenwulp Rietgors Rietzanger Ringmus
Rode wouw Roek Roodborst Roodborsttapuit Roodhalsgans Roodkeelnachtegaal
Roodpootvalk Rosse grutto Rotgans Roze pelikaan Scholekster Sijs
Slangenarend Slechtvalk Slobeend Smient Snor Sperwer
Sperweruil Spreeuw Staartmees Stadsduif Steenloper Steltkluut
Tafeleend Tapuit Tjiftjaf Topper Torenvalk Tuinfluiter
Tureluur Turkse tortel Veldleeuwerik Vink Visdief Vuurgoudhaan
Waterhoen Waterral Watersnip Waterspreeuw Wespendief Wilde eeend
Wilde zwaan Winterkoning Wintertaling Witgat Witkruintapuit Witoogeend
Witte kwikstaart Wulp Zanglijster Zeearend Zilvermeeuw Zomertaling
Zomertortel Zwarte ibis Zwarte kraai Zwarte mees Zwarte ooievaar Zwarte roodstaart
Zwarte specht Zwarte stern Zwarte wouw Zwarte zwaan Zwartkop