Gertjan V  O  G  E  L  S    op    alfabet.
Hier vindt u de vogels gerangschikt op alfabet. Als u op de betreffende foto klikt, dan verschijnen één of meerdere zelfgemaakte afbeeldingen van deze vogel en hoort u de roep. Daarnaast vindt u van elke vogel de Latijnse naam, de familienaam en wat wetenswaardigheden. De in het lopende jaar toegevoegde soorten, of nieuwe foto's bij reeds aanwezige soorten, zijn kenbaar door een achter de vogelnaam.
Jaap
Home Wie zijn wij Vogels
per familie
Vogels
op alfabet
Alle Vlinders
op alfabet
Dagvlinders
per familie
Nachtvlinders
per familie
Overige natuur Wildcamera Gastenboek Contact

Zeldzaamheidsstatus in Nederland aangegeven in de kleur van de vogelnaam onder de foto's. Algemeen

Kneu
Vrij algemeen

Blauwborst
Zeldzaam

Hop
Zeer zeldzaam

Roodkeelnachtegaal


Aalscholver

Appelvink

Baardman

Beflijster

Bergeend

Blauwborst

Blauwe kiekendief

Blauwe reiger

Boerenzwaluw

Bontbekplevier

Bonte strandloper

Bonte strandloper

Boomklever

Boomkruiper

Boompieper

Bosruiter

Braamsluiper
Brandgans

Brilduiker

Bruine kiekendief

Buffelkopeend

Buizerd

Casarca

Chileense flamingo

Dodaars

Draaihals

Drieteenstrandloper

Dwergaalscholver

Ekster

Europese kanarie

Fazant

Fitis

Flamingo

Fuut

Gaai

Geelgors

Gekraagde roodstaart

Gele kwikstaart

Geoorde fuut

Gierzwaluw

Glanskop

Goudhaan

Goudplevier

Goudvink

Grasmus

Graspieper

Grauwe franjepoot

Grauwe gans

Grauwe gors

Grauwe klauwier

Grauwe vliegenvanger

Grijze junco

Groene specht

Groenling

Groenpootruiter

Grote bonte specht

Grote canadese gans
Grote gele kwikstaart
Grote karekiet

Grote lijster

Grote mantelmeeuw

Grote zaagbek

Grote zilverreiger

Grutto

Halsbandparkiet

Heggenmus

Holenduif  

Hop

Houtduif

Houtsnip

Huismus

Huiszwaluw

IJsvogel

Indische gans

Jufferkraanvogel

Kauw

Keep

Kemphaan

Kerkuil

Kievit

Klapekster

Kleine bonte specht

Kleine canadese gans

Kleine karekiet

Kleine mantelmeeuw

Kleine plevier

Kleine strandloper

Kleine zilverreiger

Kluut

Kneu

Knobbelzwaan

Koekoek

Koereiger

Kokmeeuw

Kolgans

Koolmees

Koperwiek

Kraanvogel

Krakeend

Kramsvogel

Krooneend

Kruisbek

Kuifeend

Kuifmees

Lepelaar

Mandarijneend

Matkop

Meerkoet

Merel

Middelste bonte specht

Middelste zaagbek

Nachtegaal

Nijlgans

Nonnetje

Noordse stern

Oehoe

Oeverloper

Oeverzwaluw

Ooievaar

Paapje

Parkgans

Patrijs

Pestvogel

Pijlstaart

Pimpelmees

Putter

Ralreiger

Ransuil

Regenwulp

Rietgors

Rietzanger

Ringmus

Rode wouw

Roek

Roodborst

Roodborsttapuit

Roodhalsgans

Roodkeelnachtegaal

Roodpootvalk

Rosse grutto

Rotgans

Roze pelikaan

Scholekster

Sijs

Slangenarend

Slechtvalk

Slobeend

Smient

Snor

Sperwer

Sperweruil

Spreeuw

Staartmees

Stadsduif

Steenloper

Steltkluut

Tafeleend

Tapuit

Tjiftjaf

Topper

Torenvalk

Tuinfluiter

Tureluur

Turkse tortel

Veldleeuwerik

Vink

Visdief

Vuurgoudhaan

Waterhoen

Waterral

Watersnip

Waterspreeuw

Wespendief

Wilde eeend

Wilde zwaan

Winterkoning

Wintertaling

Witgat

Witkruintapuit

Witoogeend

Witte kwikstaart

Wulp

Zanglijster

Zeearend

Zilvermeeuw

Zomertaling

Zomertortel

Zwarte ibis

Zwarte kraai

Zwarte mees

Zwarte ooievaar

Zwarte roodstaart

Zwarte specht

Zwarte stern

Zwarte wouw

Zwarte zwaan

Zwartkop