Gertjan V  O  G  E  L  S    op    alfabet.
Hier vindt u de vogels gerangschikt op alfabet. Als u op de betreffende foto klikt, dan verschijnen één of meerdere zelfgemaakte afbeeldingen van deze vogel en hoort u de roep. Daarnaast vindt u van elke vogel de Latijnse naam, de familienaam en wat wetenswaardigheden. De in het lopende jaar toegevoegde soorten, of nieuwe foto's bij reeds aanwezige soorten, zijn kenbaar door een achter de vogelnaam.
Jaap
Home Wie zijn wij Vogels
per familie
Vogels
op alfabet
Alle Vlinders
op alfabet
Dagvlinders
per familie
Nachtvlinders
per familie
Overige natuur Wildcamera Gastenboek Contact

Zeldzaamheidsstatus in Nederland aangegeven in de kleur van de vogelnaam onder de foto's. Algemeen

Kneu
Vrij algemeen

Blauwborst
Zeldzaam

Hop
Zeer zeldzaam

Roodkeelnachtegaal

Aalscholver    Appelvink Baardman Beflijster Bergeend Blauwborst
Blauwe kiekendief Blauwe reiger Boerenzwaluw Bontbekplevier    Bonte strandloper    Bonte vliegenvanger
Boomklever Boomkruiper Boompieper    Bosruiter Braamsluiper Brandgans
Brilduiker Bruine kiekendief Buffelkopeend Buizerd Casarca    Chileense flamingo
Dodaars Drieteenstrandloper Dwergaalscholver    Ekster Europese kanarie Fazant
Fitis    Flamingo Fuut Gaai Geelgors Gekraagde roodstaart
Gele kwikstaart Geoorde fuut Gierzwaluw Glanskop Goudhaan Goudplevier
Goudvink Grasmus Graspieper Grauwe gans Grauwe gors    Grauwe klauwier
Grauwe vliegenvanger Grijze junco Groene specht Groenling Groenpootruiter Grote bonte specht   
Grote canadese gans Grote gele kwikstaart Grote karekiet Grote lijster Grote mantelmeeuw Grote zaagbek
Grote zilverreiger Grutto Halsbandparkiet Heggenmus    Holenduif Hop   
Houtduif    Houtsnip Huismus    Huiszwaluw IJsvogel Indische gans
Jufferkraanvogel Kauw Keep Kemphaan    Kerkuil Kievit
Klapekster Kleine bonte specht Kleine canadese gans Kleine karekiet Kleine mantelmeeuw Kleine plevier
Kleine strandloper    Kleine zilverreiger Kluut Kneu Knobbelzwaan Koekoek   
Koereiger Kokmeeuw Kolgans Koolmees    Koperwiek Kraanvogel
Krakeend Kramsvogel    Krooneend Kruisbek Kuifeend Kuifmees
Lepelaar Mandarijneend Matkop Meerkoet    Merel Middelste bonte specht
Middelste zaagbek Nachtegaal Nijlgans Nonnetje Noordse stern Oehoe
Oeverloper Oeverzwaluw Ooievaar Paapje Parkgans Patrijs
Pestvogel Pijlstaart Pimpelmees Putter    Ralreiger Ransuil
Regenwulp Rietgors    Rietzanger Ringmus Rode wouw    Roek
Roodborst Roodborsttapuit Roodhalsgans Roodkeelnachtegaal Roodpootvalk Rosse grutto
Rotgans Roze pelikaan Scholekster Sijs Slechtvalk Slobeend
Smient Snor Sperwer Sperweruil Spreeuw Staartmees
Stadsduif Steenloper Steltkluut Tafeleend Tapuit    Tjiftjaf
Topper Torenvalk Tuinfluiter Tureluur Turkse tortel Veldleeuwerik
Vink Visdief    Vuurgoudhaan Waterhoen Waterral Watersnip
Wespendief Wilde eeend Wilde zwaan Winterkoning Wintertaling Witgat
Witkruintapuit Witoogeend Witte kwikstaart Wulp Zanglijster    Zeearend
Zilvermeeuw Zomertaling    Zwarte ibis    Zwarte kraai    Zwarte mees Zwarte ooievaar   
Zwarte roodstaart    Zwarte specht    Zwarte stern Zwarte wouw    Zwarte zwaan Zwartkop