Gertjan V  O  G  E  L  S    op    alfabet.
Hier vindt u de vogels gerangschikt op alfabet. Als u op de betreffende foto klikt, dan verschijnen één of meerdere zelfgemaakte afbeeldingen van deze vogel en hoort u de roep. Daarnaast vindt u van elke vogel de Latijnse naam, de familienaam en wat wetenswaardigheden. De in het lopende jaar toegevoegde soorten, of nieuwe foto's bij reeds aanwezige soorten, zijn kenbaar door een achter de vogelnaam.
Jaap
Home Wie zijn wij Vogels
per familie
Vogels
op alfabet
Alle Vlinders
op alfabet
Dagvlinders
per familie
Nachtvlinders
per familie
Overige natuur Wildcamera Gastenboek Contact

Zeldzaamheidsstatus in Nederland aangegeven in de kleur van de vogelnaam onder de foto's. Algemeen

Kneu
Vrij algemeen

Blauwborst
Zeldzaam

Hop
Zeer zeldzaam

Roodkeelnachtegaal

Aalscholver Appelvink    Baardman Beflijster Bergeend Blauwborst
Blauwe kiekendief Blauwe reiger Boerenzwaluw Bontbekplevier Bonte strandloper Bonte vliegenvanger
Boomklever Boomkruiper Boompieper Bosruiter Braamsluiper Brandgans
Brilduiker Bruine kiekendief Buffelkopeend Buizerd Casarca Chileense flamingo
Dodaars Drieteenstrandloper Dwergaalscholver Ekster    Europese kanarie Fazant
Fitis Flamingo Fuut Gaai Geelgors    Gekraagde roodstaart
Gele kwikstaart Geoorde fuut Gierzwaluw Glanskop Goudhaan Goudplevier
Goudvink    Grasmus Graspieper Grauwe gans Grauwe gors    Grauwe klauwier
Grauwe vliegenvanger Grijze junco Groene specht Groenling Groenpootruiter Grote bonte specht
Grote canadese gans Grote gele kwikstaart Grote karekiet Grote lijster Grote mantelmeeuw Grote zaagbek
Grote zilverreiger Grutto Halsbandparkiet Heggenmus Holenduif Hop
Houtduif Houtsnip Huismus Huiszwaluw IJsvogel Indische gans
Jufferkraanvogel Kauw Keep    Kemphaan Kerkuil Kievit
Klapekster Kleine bonte specht Kleine canadese gans Kleine karekiet Kleine mantelmeeuw Kleine plevier
Kleine strandloper Kleine zilverreiger Kluut Kneu Knobbelzwaan Koekoek
Koereiger Kokmeeuw Kolgans Koolmees Koperwiek Kraanvogel
Krakeend Kramsvogel Krooneend Kruisbek Kuifeend Kuifmees
Lepelaar Mandarijneend Matkop Meerkoet Merel Middelste bonte specht
Middelste zaagbek Nachtegaal Nijlgans Nonnetje Noordse stern Oehoe
Oeverloper Oeverzwaluw Ooievaar Paapje Parkgans Patrijs
Pestvogel Pijlstaart Pimpelmees Putter Ralreiger Ransuil
Regenwulp Rietgors Rietzanger Ringmus Rode wouw Roek
Roodborst Roodborsttapuit Roodhalsgans Roodkeelnachtegaal Roodpootvalk Rosse grutto
Rotgans Roze pelikaan Scholekster Sijs Slechtvalk Slobeend
Smient Snor Sperwer Sperweruil Spreeuw Staartmees
Stadsduif Steenloper Steltkluut Tafeleend Tapuit Tjiftjaf
Topper Torenvalk    Tuinfluiter Tureluur Turkse tortel Veldleeuwerik
Vink Visdief Vuurgoudhaan Waterhoen Waterral Watersnip
Wespendief Wilde eeend Wilde zwaan    Winterkoning Wintertaling Witgat
Witkruintapuit Witoogeend Witte kwikstaart Wulp Zanglijster Zeearend   
Zilvermeeuw Zomertaling Zwarte ibis Zwarte kraai Zwarte mees Zwarte ooievaar
Zwarte roodstaart Zwarte specht Zwarte stern Zwarte wouw Zwarte zwaan Zwartkop