Gertjan V  O  G  E  L  S    per    familie.
Op deze pagina vindt u de vogels gerangschikt per soort. Als u op de betreffende foto klikt, dan verschijnen er één of meerdere zelfgemaakte afbeeldingen van deze vogel en hoort u, voor zover aanwezig, de roep. Daarnaast vindt u van elke vogel de Latijnse naam, de familienaam en wat wetenswaardigheden. De in het lopende jaar toegevoegde soorten, of nieuwe foto's bij reeds aanwezige soorten, zijn kenbaar door een achter de vogelnaam.
Jaap
Home Wie zijn wij Vogels
per familie
Vogels
op alfabet
Alle Vlinders
op alfabet
Dagvlinders
per familie
Nachtvlinders
per familie
Overige natuur Wildcamera Gastenboek Contact

Zeldzaamheidsstatus in Nederland aangegeven in de kleur van de vogelnaam onder de foto's. Algemeen

Kneu
Vrij algemeen

Blauwborst
Zeldzaam

Hop
Zeer zeldzaam

Roodkeelnachtegaal

Aalscholvers
Aalscholver

Dwergaalscholver
Boomklevers

enige familielid

Boomklever
Boomkruipers
Boomkuiper
Duiven
Holenduif  

Houtduif

Stadsduif

Turkse tortel

Zomertortel
Eenden
Bergeend

Brilduiker

Buffelkopeend

Casarca

Grote zaagbek

Krakeend

Krooneend

Kuifeend

Mandarijneend

Middelste zaagbek

Nonnetje

Pijlstaart

Slobeend

Smient

Tafeleend

Topper

Wilde eend

Wintertaling

Witoogeend

Zomertaling
Fazantachtigen
Fazant
Flamingo's
Chileense flamingo

Flamingo
Futen
Dodaars

Fuut

Geoorde fuut
Ganzen
> Brandgans

Grauwe gans

Grote canadese gans

Indische gans

Kleine canadese gans

Kolgans

Nijlgans

Parkgans

Roodhalsgans

Rotgans
Gorzen
Geelgors

Grauwe gors

Grijze junco

Rietgors
Heggenmussen
Heggenmus
Hoppen
Hop
Ibissen
en
Lepelaars

Lepelaar

Zwarte ibis
IJsvogels
IJsvogel
Klauwieren
Grauwe klauwier

Klapekster
Koekoeken
Koekoek
Kraanvogels
Jufferkraanvogel

Kraanvogel
Kraaien
Ekster

Gaai

Kauw

Roek

Zwarte kraai
Kwikstaarten
Gele kwikstaart

Grote gele kwikstaart

Witte kwikstaart
Leeuwerikken
Veldleeuwerik
Lijsters
Beflijster

Blauwborst

Grote lijster

Koperwiek

Kramsvogel
  

> Merel

Nachtegaal

Roodborst

Roodborsttapuit

Roodkeelnachtegaal

Tapuit

Witkruintapuit

Zanglijster
Meeuwen
Grote mantelmeeuw

Kleine mantelmeeuw

Kokmeeuw

Zilvermeeuw
Mezen
Baardman

Glanskop

Koolmees

Kuifmees

Matkop

Pimpelmees

Staartmees

Zwarte Mees
Mussen
Huismus

Ringmus
Ooievaars
Ooievaar

Zwarte ooievaar
Papegaaiachtigen
Halsbandparkiet
Patrijzen
Patrijs
Pelikanen
Roze pelikaan
Pestvogels
Pestvogel
Piepers
Boompieper

Graspieper
Rallen
Meerkoet

Waterhoen

Waterral
Reigers
Blauwe reiger

Grote zilverreiger

Kleine zilverreiger

Koereiger

Ralreiger
Roodstaarten
Gekraagde roodstaart

Zwarte roodstaart
Roofvogels
Blauwe kiekendief

Bruine kiekendief

Buizerd

Rode wouw

Roodpootvalk

Slangenarend

Slechtvalk

Sperwer

Torenvalk

Wespendief

Zeearend

Zwarte wouw
Spechten
Draaihals

Groene specht

Grote bonte specht

Kleine bonte specht

Middelste bonte specht

Zwarte specht
Spreeuwen
Spreeuw
Steltlopers
Bontbekplevier

Bonte strandloper

Bosruiter

Drieteenstrandloper

Goudplevier

Groenpootruiter

Grauwe franjepoot

Grutto

Houtsnip

Kemphaan

Kievit

Kleine plevier

Kleine strandloper

Kluut

Oeverloper

Regenwulp

Rosse grutto

Scholekster

Steenloper

Steltkluut

Tureluur

Watersnip

Witgat

Wulp
Sternen
Noordse stern

Visdief

Zwarte stern
Uilen
Kerkuil

Oehoe

Ransuil

Sperweruil
Vinken
Appelvink

Europese kanarie

Goudvink

Groenling

Keep

Kneu

Kruisbek

Putter

Sijs

Vink
Vliegenvangers
Bonte vliegenvanger

Grauwe vliegenvanger

Paapje
Waterspreeuwen
Waterspreeuw
Winterkoningen

enige Europese soort

Winterkoning
Zangers
Braamsluiper

Fitis

Goudhaan

Grasmus

Grote karekiet

Kleine karekiet

Rietzanger

Snor

Tjiftjaf

Tuinfluiter

Vuurgoudhaan

Zwartkop
Zwaluwen
Boerenzwaluw

Gierzwaluw

Huiszwaluw

Oeverzwaluw
Zwanen
Knobbelzwaan

Wilde zwaan

Zwarte zwaan